Toàn cảnh cuộc họp lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Luật Kiến trúc.

Dự thảo Luật Kiến trúc nhằm điều chỉnh các hoạt động về quản lý phát triển kiến trúc và hành nghề kiến trúc… Trong đó, quản lý phát triển kiến trúc gồm các hoạt động trong lĩnh vực kiến trúc, quản lý kiến trúc đô thị, nông thôn, khu chức năng đặc thù; thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng; hội đồng kiến trúc. Hành nghề kiến trúc sư quy định quyền, nghĩa vụ của kiến trúc sư hành nghề, tổ chức hành nghề kiến trúc trong nước, nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức khác liên quan đến hành nghề kiến trúc; bồi dưỡng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực; tổ chức, trao giải thưởng kiến trúc...

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn nhấn mạnh: Dự thảo Luật Kiến trúc tập trung vào hai nội dung chính là quản lý Nhà nước về kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc. Một số vấn đề thực tiễn như tình trạng quản lý kiến trúc lộn xộn, nhu cầu xã hội, cuộc sống người dân, các tổ chức hành nghề kiến trúc, hội nghề nghiệp… cần phải rà soát tổng quát, cụ thể và đưa vào để xây dựng Luật.

Các đại biểu, chuyên gia tham dự cuộc họp đã tập tập trung bàn thảo, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị về căn cứ pháp lý, phạm vi điều chỉnh, các kinh nghiệm quốc tế phù hợp để áp dụng vào Việt Nam.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật cần làm rõ trách nhiệm của kiến trúc sư, tổ chức hành nghề kiến trúc sư; bổ sung phần kiến trúc công trình ngầm đô thị; bổ sung thuật ngữ chính xác như công trình kiến trúc, định nghĩa tác phẩm kiến trúc; làm rõ định nghĩa không gian đô thị, cảnh quan đô thị và kiến trúc ở đô thị, ở nông thôn, vai trò của cộng đồng…

Các Đại biểu đặc biệt lưu ý trong nghiên cứu xây dựng Dự thảo Luật phải tránh chồng chéo với các quy định pháp luật đã có, hoặc được nghiên cứu như Luật Quy hoạch Đô thị, Luật Quản lý Phát triển đô thị, Luật Bản quyền, Luật Sở hữu trí tuệ...

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn khẳng định: Việc soạn thảo và ban hành của Dự thảo Luật Kiến trúc là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và quản lý kiến trúc thực tiễn. Trên cơ sở đánh giá lại thực trạng phát triển, những tồn tại trong quản lý kiến trúc, hệ thống pháp luật liên quan, những kinh nghiệm quốc tế và các ý kiến góp ý từ cuộc họp, Thứ trưởng đề nghị Tổ Biên tập nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý, tổng hợp, báo cáo Ban soạn thảo để hoàn thiện dự thảo Luật trong thời gian sớm nhất…

 

Tin tức khác