Cụ thể, Bộ Xây dựng đã cắt giảm từ 93 thủ tục hành chính xuống còn 46 thủ tục (đạt 51%). Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cũng cắt giảm được 25% so với trước đây. Chẳng hạn, thời gian thẩm định quy hoạch chi tiết giảm 5 ngày, thời gian về cấp phép xây dựng giảm từ 7 - 10 ngày, thời gian về kiểm tra nghiệm thu giảm 10 - 20 ngày so với trước đây. Bộ đã bước đầu áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập hạ tầng kỹ thuật thông tin như phần mềm, máy tính, đường truyền… để tạo tiền đề ứng dụng công nghệ thông tin cấp độ 3 trong việc cấp phép xây dựng và cấp phép nhà thầu nước ngoài.

Bộ luôn chú trọng xây dựng hành lang pháp lý hoàn chỉnh và tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục tư tưởng “nhà nước hóa”, cũng như tư tưởng “thị trường hóa” một cách cực đoan trong quản lý đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và nhà ở.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, thời gian tới Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục thiết lập các giải pháp đồng bộ để tiến tới cải cách hơn nữa các thủ tục hành chính tạo môi trường thông thoáng hơn nữa cho sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng. Theo đó, sẽ nghiên cứu để cắt giảm thêm 5-10 thủ tục nữa. Đồng thời, đề xuất Chính phủ lồng ghép một số thủ tục hành chính mà được chi phối, điều chỉnh bởi pháp luật khác nhau, thực hiện bởi các cơ quan chuyên môn khác nhau. Ví dụ, trong thẩm định, thiết kế một dự án, có 3 nội dung thẩm định: thẩm định về xây dựng, thẩm định phòng cháy chữa cháy, thẩm duyệt về môi trường. 3 nội dung này được chi phối, thực hiện bởi 3 cơ quan khác nhau. Bộ đang đề xuất với Chính phủ để có thể tạo lập một cơ chế để lồng ghép ba thủ tục này làm một.

Thêm nữa, phải tính đến việc hợp nhất hai thủ tục hành chính liền kề. Ví dụ, hiện nay trong giai đoạn thẩm định kỹ thuật và cấp phép xây dựng có thể hợp nhất làm một nếu như được thực hiện bởi một cơ quan chuyên môn. Tiếp theo nữa là phân cấp ủy quyền, việc này không làm giảm thủ tục hành chính nhưng làm đơn giản hóa quy trình thủ tục cho DN và người dân có thể dễ dàng tiếp cận với cơ quan chuyên môn ở địa phương thay vì phải lên Trung ương để thực hiện việc này.

“Tiếp đó, chúng tôi tiếp tục mạnh mẽ áp dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính và áp dụng cấp độ 3 không chỉ trong cấp phép xây dựng, cấp phép cho DN có yếu tố nước ngoài mà cả cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng. Đồng thời, công khai hóa các thông tin, hệ thống thống kê, cụ thể là công khai các số liệu các kỳ họp, các thông số để người dân dễ dàng tiếp cận khi xây dựng các dự án cũng như xây dựng nhà”, Thứ trưởng Hùng khẳng định.

 

Tin tức khác