Dự án trụ sở Báo Lao động đã hoàn thiện đi vào hoạt động.

Sau khi nghiên cứu vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến rằng việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

Căn cứ quy định tại khoản 3.1.1 Điều 6 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, thì chi phí an toàn lao động thuộc thành phần chi phí trực tiếp khác trong cơ cấu các khoản mục chi phí thuộc dự toán xây dựng công trình. Đồng thời tại Phụ lục số 3, Thông tư số 04/2010/TT-BXD quy định “Đối với những công trình có yêu cầu riêng biệt về an toàn lao động như nhà cao từ 6 tầng trở lên, xi lô, ống khói của công trình công nghiệp hoặc tương tự thì phải lập thiết kế biện pháp an toàn lao động, dự toán và chủ đầu tư phê duyệt để bổ sung vào dự toán xây dựng công trình”.

Theo nội dung văn bản số 09/CT-KHKT ngày 25/05/2017, nếu hồ sơ mời thầu không có nội dung yêu cầu riêng biệt về an toàn lao động và hợp đồng xây dựng đã ký chưa bao gồm chi phí cho biện pháp riêng biệt về an toàn lao động, nhưng trong quá trình thực hiện thi công xây dựng công trình nhà thầu phải lập thiết kế biện pháp riêng biệt về an toàn lao động và được Tư vấn giám sát, Chủ đầu tư phê duyệt, thì chi phí thực hiện biện pháp riêng biệt về an toàn lao động này của Nhà thầu được tính bổ sung ngoài phạm vi giá hợp đồng đã ký kết theo đúng quy định.

 

 

Tin tức khác