Bộ Xây dựng trả lời vấn đề này như sau:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Thông tư số 17/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng thì tổ chức chưa đủ điều kiện cấp chứng chỉ năng lực được tham gia các hoạt động xây dựng các lĩnh vực quy định tại Điều này đối với dự án chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình quy mô cấp IV; dự án sửa chữa, cải tạo, bảo trì công trình quy mô cấp IV khi người phụ trách lĩnh vực chuyên môn của tổ chức có điều kiện năng lực phù hợp với lĩnh vực đó.

Để thực hiện thiết kế xây dựng công trình cấp III, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 61 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và được cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Hạng III lĩnh vực thiết kế xây dựng đối với loại công trình phù hợp.

 

Tin tức khác