Đô thị Quảng Ngãi sẽ là đô thị loại II.

Với diện tích tự nhiên 16.015,34ha, dân số trên 263.440 người, gồm 23 đơn vị hành chính (9 phường, 14 xã), thành phố Quảng Ngãi có vị thế quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh trong khu vực Trung Trung bộ và Tây Nguyên. Quá trình hình thành, phát triển của thành phố Quảng Ngãi có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc trên cơ sở kế thừa, phát huy từ thị xã Quảng Ngãi (trước đây).

Sau hơn 13 năm đầu tư, xây dựng và phát triển từ thị xã loại III, đến nay thành phố Quảng Ngãi đã đạt được nhiều thành quả về phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt khoảng 12,45%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ và công nghiệp - xây dựng. Cơ sở hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ theo quy hoạch, dịch vụ đô thị, môi trường đô thị, quản lý đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị từng bước được cải thiện. Đến nay, thành phố Quảng Ngãi đã cơ bản đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại II.

Ngày 11/9/2015, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định Đề án đề nghị công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Trên cơ sở thực trạng phát triển của thành phố, đối chiếu đánh giá theo 6 tiêu chuẩn của đô thị loại II được quy định, Hội đồng thẩm định đã thống nhất đánh giá thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi với số điểm đánh giá trung bình đạt 84,13/100 điểm (vượt quy định tối thiểu 70/100 điểm), đồng thời nhất trí việc công nhận thành phố Quảng Ngãi là đô thị loại II tại thời điểm hiện nay là phù hợp với thực tế phát triển, đáp ứng nhu cầu về quản lý đô thị trong thời gian tới, để thành phố Quảng Ngãi thực hiện tốt vai trò chức năng đối với tỉnh Quảng Ngãi nói riêng, vùng Nam Trung bộ nói chung.

 

 

Tin tức khác