Trên cơ sở khối lượng thực tế, xác định lại giá trị thực tế gói thầu thi công thì xảy ra trường hợp như sau: Giá trị thực tế thi công nhỏ hơn giá trị hợp đồng trọn gói đã ký (có khối lượng tăng, có khối lượng giảm), Công ty đã làm việc với đơn vị tư vấn giám sát và chủ đầu tư, để làm rà soát lại khối lượng (mặc dù trước đó, khi trước khi ký hợp đồng không làm bước này).

Tuy nhiên, Phòng Tài chính (cơ quan thẩm tra quyết toán) tính lại giá trị quyết toán công trình và chỉ chấp nhận phần giá trị khối lượng giảm, không chấp nhận phần giá trị khối lượng tăng. Cách xử lý này của Phòng Tài chính không được nhà thầu chấp nhận.

Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty hỏi, trong trường hợp này Công ty phải làm như thế nào? Có được thanh toán giá trị hợp đồng trọn gói như đã ký không?

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính trả lời như sau:

Luật Đấu thầu (Điều 62 khoản 1 điểm a và điểm d) quy định hợp đồng trọn gói là hợp đồng có giá cố định trong suốt thời gian thực hiện đối với toàn bộ nội dung công việc trong hợp đồng. Việc thanh toán đối với hợp đồng trọn gói được thực hiện nhiều lần trong quá trình thực hiện hoặc thanh toán một lần khi hoàn thành hợp đồng. Tổng số tiền mà nhà thầu được thanh toán cho đến khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng bằng đúng giá ghi trong hợp đồng.

Đối với gói thầu xây lắp, trong quá trình thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, các bên liên quan cần rà soát lại bảng khối lượng công việc theo thiết kế được duyệt, nếu nhà thầu hoặc bên mời thầu phát hiện bảng, số liệu, khối lượng công việc chưa chính xác so với thiết kế, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh khối lượng công việc để bảo đảm phù hợp với thiết kế.

Nghị định số 63/2014/NĐ-CP (Điều 95 khoản 2 Điểm a) quy định một trong các thành phần của hồ sơ thanh toán đối với hợp đồng trọn gói là biên bản nghiệm thu khối lượng thực hiện trong giai đoạn thanh toán có xác nhận của đại diện nhà thầu, chủ đầu tư và tư vấn giám sát (nếu có). Biên bản xác nhận khối lượng này là xác nhận hoàn thành công trình, hạng mục công trình, công việc của công trình phù hợp với thiết kế mà không cần xác nhận khối lượng hoàn thành chi tiết.

Như vậy, việc thương thảo, ký kết và thanh toán hợp đồng trọn gói phải tuân thủ quy định trên. Theo đó, nhà thầu được thanh toán toàn bộ giá trị ghi trong hợp đồng khi hoàn thành các nghĩa vụ theo hợp đồng (nghĩa là hoàn thành theo thiết kế).

Ngoài ra, khi áp dụng hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng công việc. Trường hợp sử dụng nhà thầu tư vấn để thiết lập hồ sơ thiết kế, hồ sơ mời thầu thì trong hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu tư vấn phải có quy định về trách nhiệm của các bên trong việc xử lý, đền bù đối với việc tính toán sai số lượng, khối lượng công việc theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 62 Luật Đấu thầu.

 

 

Tin tức khác