Ảnh minh họa.

Trước đó, Bộ Xây dựng nhận được Thư số D84/NHH ngày 02/3/2018 kèm theo Biên bản ghi nhớ chuyến công tác tiền khảo sát của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) về Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu” tại các TP Đông Hà, Tuy Hòa và Quảng Ngãi được thực hiện từ ngày 09 - 16/12/2017.

Để đảm bảo tiến độ công tác chuẩn bị đề xuất dự án theo kế hoạch đã thống nhất với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh: Quảng Trị, Phú Yên và Quảng Ngãi chỉ đạo đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị đề xuất dự án phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh thực hiện các công việc cụ thể như sau:

Rà soát, nghiên cứu kỹ các nội dung góp ý của AFD đối với các hạng mục đang đề xuất, đảm bảo sự phù hợp với mục tiêu chung của dự án, tăng cường khả năng kết nối với các dự án đã và đang đầu tư. Giải trình đầy đủ các ý kiến góp ý và bổ sung các tài liệu theo yêu cầu. Văn bản trả lời đề nghị gửi cho AFD và Bộ Xây dựng trước ngày 29/3/2018;

Phối hợp với Bộ Xây dựng hoàn thiện hồ sơ đề xuất “Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng tới tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu” tại các TP Đông Hà, Tuy Hòa và Quảng Ngãi theo quy định của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về việc Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Văn bản đề xuất đề nghị gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Xây dựng trước ngày 15/4/2018.

Tin tức khác