Về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí máy thi công theo điều kiện thi công thực tế, vừa qua Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2032/BXD-KTXD gửi Cty CP địa kỹ thuật Việt Nam với nội dung như sau: Theo quy định của Nhà nước tại thời điểm ký hợp đồng về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình (Điều 3, Chương 2, Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng) thì: Các nội dung chi phí trong giá ca máy (bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sữa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy, chi phí khác của máy) được xác định phù hợp theo các loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình và điều kiện cụ thể của công trình.

Định mức khấu hao năm được xác định theo nguyên tắc phù hợp với tuổi thọ kinh tế của máy và thời gian sử dụng của từng loại máy tại công trình. Số ca năm được xác định theo nguyên tắc phù hợp với đặc tính và quy trình vận hành của từng loại máy, khối lượng thi công của công trình, quy mô công trình, tiến độ thi công và các điều kiện cụ thể khác.

Đối chiếu với nội dung nêu tại Văn bản số 334/2017-GEOVN ngày 12/3/2017 của Cty CP địa kỹ thuật Việt Nam, nếu trong hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, biện pháp thi công được phê duyệt đã quy định rõ yêu cầu quy trình vận hành các máy bơm chân không liên tục 3 ca/ngày, số giờ xác định trong ca là 8 giờ liên tục (các công tác dừng nghỉ, chuẩn bị, bảo dưỡng... được thực hiện ngoài giờ của máy). Số lượng máy dự phòng là 10%, để đảm bảo luôn đủ số máy thực hiện, nhằm duy trì được áp suất chân không ổn định theo yêu cầu thiết kế. Đồng thời đơn vị thi công đã thực hiện đúng theo các yêu cầu trên và đã được các đơn vị giám sát, quản lý dự án nghiệm thu, thì việc xác định tỷ lệ khấu hao thực tế của máy bơm sử dụng cho công trình được xác định trên cơ sở tỷ lệ số ca máy hoạt động thực tế tại công trình và số ca hoạt động của cả đời máy.

Số ca hoạt động thực tế của một máy bơm được xác định trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu của công trình, nhật ký thi công công trình, các số liệu thống kê về số lượng máy bơm, thời gian sử dụng máy, các quy định và yêu cầu kỹ thuật về thời gian bảo dưỡng, sửa chữa máy... Số ca hoạt động của cả đời máy được xác định theo thời gian trích khấu hao tài sản theo quy định của Bộ Tài chính.

Để xác định chính xác tỷ lệ khấu hao thực tế của máy bơm sử dụng cho công trình, các bên có thể thuê tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện việc tính toán.

Việc thanh toán, quyết toán, điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng và không trái với Hồ sơ mời thầu.

 

 

Tin tức khác