Đến nay nguyên nhân và thiệt hại vẫn đang điều tra, các đơn vị quản lý chung cư, tòa nhà văn phòng cần chú trọng đến việc kiểm tra chất lượng công trình, các thiết bị cần kiểm định định kỳ .

Tin tức khác