Văn phòng UBND thành phố Hà Nội vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Hồng Khanh về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác giao đất dịch vụ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, trong công tác GPMB, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng tiến độ GPMB cụ thể cho từng dự án trên địa bàn, trong đó, xác định cấp độ ưu tiên trong tổ chức thực hiện.

Ảnh minh họa

Về xác định giá đất, phải thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Quá trình thực hiện, UBND TP đã chỉ đạo, giải quyết vướng mắc tại văn bản số 2822/UBND-TNMT, ngày 4/5/2015, yêu cầu các Chủ đầu tư dự án, các Tổ chức tư vấn giá thẩm định giá, UBND các quận, huyện, thị xã, các Sở, ngành tổ chức thực hiện theo đúng quy định, tăng cường cải cách hành chính trong xử lý công việc tại đơn vị mình và trong phối hợp với các đơn vị liên quan, để rút ngắn thời gian giải quyết công việc.

Về quỹ nhà tái định cư, Sở Xây dựng có trách nhiệm rà soát, tổng hợp lại toàn bộ nhu cầu, phương án cân đối, bố trí quỹ nhà tái định cư đáp ứng yêu cầu phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn, đảm bảo các điều kiện về thời gian hoàn thành, về điều kiện đến ở… theo quy định của Luật Đất đai, Luật Xây dựng; báo cáo UBND TP theo nội dung Chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo.

Trong công tác giao đất dịch vụ, Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì phối hợp với các quận, huyện liên quan giải quyết dứt điểm các vướng mắc, xong việc xác định vị trí, ranh giới quy hoạch các khu đất dịch vụ trong tháng 6/2015.

Về công tác GPMB các khu đất dịch vụ, UBND các quận, huyện tập trung chỉ đạo, thực hiện để đẩy nhanh tiến độ GPMB các khu đất dịch vụ đã đủ điều kiện về hồ sơ pháp lý, về vốn; chủ động, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền, đề xuất báo cáo Ban chỉ đạo GPMB TP, UBND TP chỉ đạo giải quyết.

Về ứng vốn thực hiện công tác GPMB, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ: Việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật các khu đất dịch vụ theo nguyên tắc tối thiểu để phù hợp với khả năng nguồn lực và giảm thiểu kinh phí các hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được giao đất.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung, ưu tiên các nguồn lực hiện có, các giải pháp huy động vốn mà UBND TP đã chỉ đạo để đầu tư xây dựng các khu đất dịch vụ; rà soát, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ ứng vốn theo quy định.

Về giao đất: Đối với 241ha đã xong GPMB, xong xây dựng hạ tầng kỹ thuật: Yêu cầu các quận, huyện, thị xã tập trung giải quyết, phấn đấu hoàn thành giao hết quỹ đất này cho các hộ dân trong quý III/2015.

Đối với 122ha đất đã xong GPMB: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo nguyên tắc tối thiểu để phù hợp với khả năng nguồn lực và giảm thiểu kinh phí các hộ gia đình, cá nhân phải nộp khi được giao đất. Các khu đất còn lại tập trung theo hình thức cuốn chiếu và khả năng nguồn lực hiện có.

 

 

Tin tức khác