Dự án Khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.

Theo giải trình của UBND TP.HCM tại Văn bản số 4015/UBND-DA, Liên danh Cty TNHH Tập đoàn Bitexco và Cty Emaar Properties PJSC đã được UBND TP.HCM chỉ định là nhà đầu tư thực hiện Dự án tại Quyết định số 6288/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 về duyệt kết quả chỉ định nhà đầu tư. Tuy nhiên, ngày 10/10/2016, đối tác trong Liên danh là Cty Emaar Properties PJSC đã đề nghị không tiếp tục tham gia Dự án. Ngày 18/10/2016, Cty TNHH Tập đoàn Bitexco và Cty Emaar Properties PJSC đã ký Thỏa thuận chấm dứt Liên danh. UBND TP.HCM có thể xem xét, quyết định về việc xử lý tình huống trong đấu thầu theo quy định tại khoản 8 Điều 87 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.

Về việc này, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao UBND TP.HCM xem xét, quyết định theo thẩm quyền để tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án. UBND TP.HCM căn cứ đặc điểm của Dự án (về quy mô diện tích, tính chất, tổng mức đầu tư…) để áp dụng các quy định lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực kinh nghiệm, năng lực tài chính phù hợp quy định pháp luật về đầu tư, đấu thầu, đất đai, nhà ở và đầu tư phát triển đô thị.

Căn cứ Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về Quản lý đầu tư phát triển đô thị và Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025, để đảm bảo việc đầu tư xây dựng đồng bộ theo đúng quy hoạch và kế hoạch; UBND TP.HCM cần sớm phê duyệt chương trình phát triển đô thị, tổ chức lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt khu vực phát triển đô thị. Sau khi lựa chọn chủ đầu tư Dự án, UBND TP.HCM chỉ đạo các cơ quan chức năng và chủ đầu tư có trách nhiệm lập hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư Dự án trình cấp có thẩm quyền quyết định chấp thuận đầu tư theo quy định.

 

 

Tin tức khác