Về xác định thời điểm Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở cũ: Trường hợp người đang trực tiếp sử dụng nhà ở cũ là người có tên trong văn bản hoặc quyết định phân phối, bố trí nhà ở của cơ quan có thẩm quyền thì thời điểm Nhà nước bố trí sử dụng nhà ở được xác định theo văn bản, quyết định phân phối, bố trí nhà ở đó.

Trường hợp người đang trực tiếp sử dụng nhà ở cũ là người nhận chuyển quyền thuê nhà ở thì thời điểm bố trí sử dụng nhà ở được căn cứ vào văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền về việc cho phép chuyển quyền thuê hoặc căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà ở giữa người đang trực tiếp sử dụng nhà ở với đơn vị quản lý vận hành nhà ở.

Về giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước: Theo quy định của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước thì việc xem xét, quyết định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước thuộc thẩm quyền của địa phương.

 

Tin tức khác