Khảo sát địa chất và địa hình công trình xây dựng.

  • Khảo sát hiện trạng
  • Quan trắc nghiêng
  • Quan trắc lún
  • Quan trắc hư hỏng
  • Đánh giá phát triển hư hỏng

Hoạt động đo đạc bản đồ; Dịch vụ điều tra, đo đạc và lập bản đồ; Vẽ bản đồ và thông tin về không gian.

 
 
 
 

Tư vấn xây dựng khác