Thường Cát cung cấp dịch vụ quản lý chi phí tư giai đoạn nghiên cứu khả thi, mời thầu, thiết kế, chọn thầu và tư vấn hợp đồng. Thường Cát cũng cung cấp dịch vụ dự toán chi phí, kiểm soát chi phí xây dựng, thanh toán và quyết toán.

Nhóm quản lý chi phí của Thường Cát bao gồm các giám đốc quản lý chi phí, kỹ sư quản lý cao cấp thuộc các bộ môn kết cấu và cơ điện, dự toán viên để phục vụ cho từng dự án cụ thể. Dịch vụ tư vấn quản lý chi phí của TC có thể thực hiện với ngôn ngữ địa phương hay quốc tế (tiếng Anh) và đáp ứng mọi thông lệ quốc tế và địa phương (như FIDIC, AA, NEC …).

 
 
 
 

Tư vấn xây dựng khác